امروز روز پروهش و روز تجلیل از شهید تند گویان بود...