مرتبط با : خبرها , عکس ها , 

(هرکی که باصدای حامد زمانی مخالفه دشمنه چون صدای آقای زمانی صدای اعتقاد ماست)