مرتبط با : مقاومت , 

یه کلام،حرف ما:

نحن مقاومون/تا آخر ایستاده ایم"تاآخر"