× لَقَـدْ عَظُــمَ مُصـابـی بِـکَ ×

ایــن روز هــا ،

از غــم هــای خــودمـ کـه

بــا شمــا حــرف می زنــم ،اربــاب ؛

خیلـی خـجالـت می کشــم !